Μετατροπέας χρωμάτων HEX σε RGB ή RGB σε HEX


Mετατρέψτε τον κωδικό ενός χρώματος από την Δεκαδική (RGB) στην Δεκαεξαδική (HEX) του μορφή και αντίστροφα.

Τι είναι τα πρότυπα χρωμάτων HEX και RGB;

Είναι τα δύο συνηθέστερα πρότυπα χρωμάτων τα οποία χρησιμοποιούμε στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και στην επεξεργασία εικόνων. Συνδυάζοντας τα τρία βασικά χρώματα, το κόκκινο (Red), το πράσινο (Green) και το μπλε (Blue) αναπαράγουμε άλλα 16,7 εκατομμύρια χρώματα τα οποία βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού μας. Υποστηρίζονται από όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Firefox, Edge, Opera... Αναλυτικότερα:

Τύπος χρωμάτων RGB

H σύντμηση RGB προέρχονται από τα τρία βασικά χρώματα (Red, Green, Blue). Κάθε ένα από τα R, G και B παίρνει τιμές από 0 έως 255 (δεκαδικό σύστημα). Δηλώνεται με τη μορφή rgb(R,G,B) όπως στα παρακάτω παραδείγματα:

rgb(255,255,255) Άσπρο
rgb(0,0,255) Μπλε
rgb(255,0,0) Κόκκινο
rgb(255,255,0) Κίτρινο
rgb(0,0,0) Μαύρο

Τύπος χρωμάτων HEX

Το πρότυπο χρωμάτων HEX είναι παρόμοιο με το RGB καθώς χρησιμοποιεί την ίδια αρχή των τριών βασικών χρωμάτων (Red, Green, Blue), με τη διαφορά ότι εδώ το κάθε ένα από τα R, G και B παίρνει δεκαεξαδικές τιμές. Δηλαδή αριθμούς μεταξύ του 00 και του FF που καθορίζουν την ένταση του χρώματος (χαμηλότερη ένταση το 00 και υψηλότερη το FF). Δηλώνεται με τη μορφή #RRGGBB όπως στα παρακάτω παραδείγματα:

#FFFFFF Άσπρο
#0000FF Μπλε
#FF0000 Κόκκινο
#FFFF00 Κίτρινο
#000000 Μαύρο

Όνομα χρώματος

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν 140 ονόματα χρωμάτων τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κατευθείαν με το όνομα τους.

Χρώμα Όνομα Χρώματος HEX
(#RRGGBB)
RGB
(R,G,B)
AntiqueWhite #FAEBD7 (250,235,215)
Aqua #00FFFF (0,255,255)
Aquamarine #7FFFD4 (127,255,212)
Azure #F0FFFF (240,255,255)
Beige #F5F5DC (245,245,220)
Bisque #FFE4C4 (255,228,196)
Black #000000 (0,0,0)
BlanchedAlmond #FFEBCD (255,235,205)
Blue #0000FF (0,0,255)
BlueViolet #8A2BE2 (138,43,226)
Brown #A52A2A (165,42,42)
BurlyWood #DEB887 (222,184,135)
CadetBlue #5F9EA0 (95,158,160)
Chartreuse #7FFF00 (127,255,0)
Chocolate #D2691E (210,105,30)
Coral #FF7F50 (255,127,80)
CornflowerBlue #6495ED (100,149,237)
Cornsilk #FFF8DC (255,248,220)
Crimson #DC143C (220,20,60)
Cyan #00FFFF (0,255,255)
DarkBlue #00008B (0,0,139)
DarkCyan #008B8B (0,139,139)
DarkGoldenRod #B8860B (184,134,11)
DarkGray #A9A9A9 (169,169,169)
DarkGrey #A9A9A9 (169,169,169)
DarkGreen #006400 (0,100,0)
DarkKhaki #BDB76B (189,183,107)
DarkMagenta #8B008B (139,0,139)
DarkOliveGreen #556B2F (85,107,47)
Darkorange #FF8C00 (255,140,0)
DarkOrchid #9932CC (153,50,204)
DarkRed #8B0000 (139,0,0)
DarkSalmon #E9967A (233,150,122)
DarkSeaGreen #8FBC8F (143,188,143)
DarkSlateBlue #483D8B (72,61,139)
DarkSlateGray #2F4F4F (47,79,79)
DarkSlateGrey #2F4F4F (47,79,79)
DarkTurquoise #00CED1 (0,206,209)
DarkViolet #9400D3 (148,0,211)
DeepPink #FF1493 (255,20,147)
DeepSkyBlue #00BFFF (0,191,255)
DimGray #696969 (105,105,105)
DimGrey #696969 (105,105,105)
DodgerBlue #1E90FF (30,144,255)
FireBrick #B22222 (178,34,34)
FloralWhite #FFFAF0 (255,250,240)
ForestGreen #228B22 (34,139,34)
Fuchsia #FF00FF (255,0,255)
Gainsboro #DCDCDC (220,220,220)
GhostWhite #F8F8FF (248,248,255)
Gold #FFD700 (255,215,0)
GoldenRod #DAA520 (218,165,32)
Gray #808080 (128,128,128)
Grey #808080 (128,128,128)
Green #008000 (0,128,0)
GreenYellow #ADFF2F (173,255,47)
HoneyDew #F0FFF0 (240,255,240)
HotPink #FF69B4 (255,105,180)
IndianRed #CD5C5C (205,92,92)
Indigo #4B0082 (75,0,130)
Ivory #FFFFF0 (255,255,240)
Khaki #F0E68C (240,230,140)
Lavender #E6E6FA (230,230,250)
LavenderBlush #FFF0F5 (255,240,245)
LawnGreen #7CFC00 (124,252,0)
LemonChiffon #FFFACD (255,250,205)
LightBlue #ADD8E6 (173,216,230)
LightCoral #F08080 (240,128,128)
LightCyan #E0FFFF (224,255,255)
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 (250,250,210)
LightGray #D3D3D3 (211,211,211)
LightGrey #D3D3D3 (211,211,211)
LightGreen #90EE90 (144,238,144)
LightPink #FFB6C1 (255,182,193)
LightSalmon #FFA07A (255,160,122)
LightSeaGreen #20B2AA (32,178,170)
LightSkyBlue #87CEFA (135,206,250)
LightSlateGray #778899 (119,136,153)
LightSlateGrey #778899 (119,136,153)
LightSteelBlue #B0C4DE (176,196,222)
LightYellow #FFFFE0 (255,255,224)
Lime #00FF00 (0,255,0)
LimeGreen #32CD32 (50,205,50)
Linen #FAF0E6 (250,240,230)
Magenta #FF00FF (255,0,255)
Maroon #800000 (128,0,0)
MediumAquaMarine #66CDAA (102,205,170)
MediumBlue #0000CD (0,0,205)
MediumOrchid #BA55D3 (186,85,211)
MediumPurple #9370D8 (147,112,216)
MediumSeaGreen #3CB371 (60,179,113)
MediumSlateBlue #7B68EE (123,104,238)
MediumSpringGreen #00FA9A (0,250,154)
MediumTurquoise #48D1CC (72,209,204)
MediumVioletRed #C71585 (199,21,133)
MidnightBlue #191970 (25,25,112)
MintCream #F5FFFA (245,255,250)
MistyRose #FFE4E1 (255,228,225)
Moccasin #FFE4B5 (255,228,181)
NavajoWhite #FFDEAD (255,222,173)
Navy #000080 (0,0,128)
OldLace #FDF5E6 (253,245,230)
Olive #808000 (128,128,0)
OliveDrab #6B8E23 (107,142,35)
Orange #FFA500 (255,165,0)
OrangeRed #FF4500 (255,69,0)
Orchid #DA70D6 (218,112,214)
PaleGoldenRod #EEE8AA (238,232,170)
PaleGreen #98FB98 (152,251,152)
PaleTurquoise #AFEEEE (175,238,238)
PaleVioletRed #D87093 (216,112,147)
PapayaWhip #FFEFD5 (255,239,213)
PeachPuff #FFDAB9 (255,218,185)
Peru #CD853F (205,133,63)
Pink #FFC0CB (255,192,203)
Plum #DDA0DD (221,160,221)
PowderBlue #B0E0E6 (176,224,230)
Purple #800080 (128,0,128)
Red #FF0000 (255,0,0)
RosyBrown #BC8F8F (188,143,143)
RoyalBlue #4169E1 (65,105,225)
SaddleBrown #8B4513 (139,69,19)
Salmon #FA8072 (250,128,114)
SandyBrown #F4A460 (244,164,96)
SeaGreen #2E8B57 (46,139,87)
SeaShell #FFF5EE (255,245,238)
Sienna #A0522D (160,82,45)
Silver #C0C0C0 (192,192,192)
SkyBlue #87CEEB (135,206,235)
SlateBlue #6A5ACD (106,90,205)
SlateGray #708090 (112,128,144)
SlateGrey #708090 (112,128,144)
Snow #FFFAFA (255,250,250)
SpringGreen #00FF7F (0,255,127)
SteelBlue #4682B4 (70,130,180)
Tan #D2B48C (210,180,140)
Teal #008080 (0,128,128)
Thistle #D8BFD8 (216,191,216)
Tomato #FF6347 (255,99,71)
Turquoise #40E0D0 (64,224,208)
Violet #EE82EE (238,130,238)
Wheat #F5DEB3 (245,222,179)
White #FFFFFF (255,255,255)
WhiteSmoke #F5F5F5 (245,245,245)
Yellow #FFFF00 (255,255,0)
YellowGreen #9ACD32 (154,205,50)

Εάν θέλετε να εμβαθύνετε στα χρώματα μπορείτε να βρείτε δωρεάν αναλυτικά μαθήματα στο w3schools.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Δημοσίευση σχολίου (0)
To Top